De consument heeft het recht aan Drinkcenter Den Tips mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Drinkcenter Den Tips
Molse Steenweg 113
2490 Balen
info@dentips.be
014 31 17 62

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Drinkcenter Den Tips; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; met maatschappelijke zetel te Mol (België), Molse Steenweg 113 (hierna Drinkcenter Den Tips) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Drinkcenter Den Tips assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Drinkcenter Den Tips.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

De klant aanvaardt met deze Voorwaarden, dat hij of zij meerderjarig is.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Drinkcenter Den Tips is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Drinkcenter Den Tips is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Drinkcenter Den Tips.

Drinkcenter Den Tips is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Drinkcenter Den Tips assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Drinkcenter Den Tips. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via kredietkaart
  • Via bankkaart
  • Via overschrijving
  • Contant bij afhaling

De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven, tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Drinkcenter Den Tips.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Drinkcenter Den Tips te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Drinkcenter Den Tips beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Drinkcenter Den Tips zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Bij Drinkcenter Den Tips ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt binne 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Drinkcenter Den Tips klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Drinkcenter Den Tips. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Drinkcenter Den Tips mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Drinkcenter Den Tips klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Molse Steenweg 113, 2490 Balen, België, waarna wij je binnen 30 dagen zullen terug betalen. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Artikel 10: Privacy

Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels jouw bestelling afsluit en om je vrijblijvend informatie van Drinkcenter Den Tips toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook jouw e-mailadres door. Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan jouw gegevens die wij in de klantenlijst van Drinkcenter Den Tips bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Drinkcenter Den Tips jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Molse Steenweg 113, 2490 Balen, België.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Drinkcenter Den Tips heeft dus geen toegang tot jouw paswoord. Drinkcenter Den Tips respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Jehebt toegang via jouw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over je op Drinkcenter Den Tipst er consultatie, wijziging of verwijdering. De website van Drinkcenter Den Tips maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen zodat wij jouw bestelling alsnog kunnen invoeren. Drinkcenter Den Tips houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen heeft over deze privacy statement, kan je ons contacteren op info@dentips.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Drinkcenter Den Tips om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Drinkcenter Den Tips Klantendienst

De Drinkcenter Den Tips klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 014 31 17 62 via e-mail op info@dentips.be of per post op het volgende adres Molse Steenweg 113, 2490 Balen, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Drinkcenter Den Tips. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Drinkcenter Den Tips kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.